Tieu de 1

TRUNG TÂM TIN HỌC 2T

CNTT cơ bản

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

         (Theo Thông tư 03/2014 của Bộ TT&TT)

- Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản. (Chi tiết)

- Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản. (Chi tiết)

- Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản. (Chi tiết)

- Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản. (Chi tiết)

- Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản. (Chi tiết)

- Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản. (Chi tiết)