Tieu de 1

TRUNG TÂM TIN HỌC 2T

CNTT nâng cao

         Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng

 

 

- Mô đun 07 (Mã IU07): Xử lý văn bản nâng cao. (Chi tiết)

- Mô đun 08 (Mã IU08): Sử dụng bảng tính nâng cao. (Chi tiết)

- Mô đun 09 (Mã IU09): Sử dụng trình chiếu nâng cao. (Chi tiết)

- Mô đun 10 (Mã IU10): Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu. (Chi tiết)

- Mô đun 11 (Mã IU11): Thiết kế đồ họa hai chiều. (Chi tiết)

- Mô đun 12 (Mã IU12): Biên tập ảnh. (Chi tiết)

- Mô đun 13 (Mã IU13): Biên tập trang thông tin điện tử. (Chi tiết)

- Mô đun 14 (Mã IU14): An toàn, bảo mật thông tin. (Chi tiết)

- Mô đun 15 (Mã IU15): Sử dụng phần mềm kế hoạch dự án. (Chi tiết)

(Học viên chọn học 3 trong các Mô đun trên để thi CNTT Nâng cao)