Tieu de 1

TRUNG TÂM TIN HỌC 2T

Danh sách thi

SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nhóm Phòng Giờ thi
2TCB0001 Lê Thị Hải Anh 04/10/1996 Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0002 Nguyễn Tấn Anh 24/04/1982 Phù Mỹ - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0003 Hoàng Thị Thanh Bình 19/07/1975 Quy Nhơn - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0004 Thái Văn Bông 20/05/1965 Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0005 Nguyễn Đình Chạy 18/03/1973 Tuy Phước - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0006 Tôn Thất Lương Chính 11/06/1964 Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0007 Phan Thị Đức Chung 22/10/1992 Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0008 Bùi Ngọc Dũng 01/01/1979 Hoài Nhơn - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0009 Nguyễn Ngọc Dương 09/12/1987 An Nhơn - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0010 Đào Hồng Đang 13/12/1976 Phù Mỹ - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0011 Vũ Quang Đáo 20/10/1964 Yên Mỹ - Hưng Yên 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0012 Phan Khắc Đáp 23/03/1985 Hải Lăng - Quảng Trị 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0013 Phạm Minh Điệp 26/06/1984 Phù Cát - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0014 Cao Văn Định 01/01/1981 Hoài Nhơn - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0015 Phan Văn Đông 02/05/1980 Vĩnh Thạnh - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0016 Lê Thị Gái 03/08/1971 Tuy Phước - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0017 Huỳnh Văn Giáo 20/05/1976 Phù Cát - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0018 Lê Vũ Hà 04/07/1992 An Nhơn - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0019 Đặng Đình Hải 20/02/1976 Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0020 Phạm Thị Hạnh 16/02/1978 Phù Cát - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0021 Trần Thị Thu Hiền 16/12/1983 Phù Mỹ - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0022 Đỗ Duy Hoàng 20/03/1994 Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0023 Nguyễn Thái Học 29/06/1985 Phù Mỹ - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0024 Võ Thị Hồng 20/12/1968 Phù Cát - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0025 Thái Trần Minh Huy 29/10/1977 Phù Mỹ - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0026 Đặng Đình Kha 12/10/1983 Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0027 NAY LANH 01/07/1994 Ayun Pa - Gia Lai 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0028 Ngô Thị Lành 10/08/1981 Phù Mỹ - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0029 Bùi Văn Lành 24/11/1976 Hoài Ân - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0030 Lê Văn Lắm 05/03/1970 Hoài Nhơn - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0031 Đỗ Tùng Lâm 14/12/1964 An Lão - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0032 Huỳnh Bá Linh 28/03/1987 Phù Mỹ - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0033 Phạm Duy Linh 24/02/1982 Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0034 Võ Văn Linh 06/06/1986 An Nhơn - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0035 Phan Thị Kim Loan 18/01/1972 Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0036 Lê Thị Thúy Lọc 10/06/1969 Quy Nhơn - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0037 Trần Tấn Lộc 10/12/1975 Phù Cát - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0038 SÔ Y LŨY 08/08/1970 Vân Canh - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0039 Võ Minh Mạnh 25/08/1985 Phù Mỹ - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0040 Huỳnh Văn Mây 02/06/1983 Phù Cát - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0041 Nguyễn Thị Xuân Mến 01/01/1996 Hoài Nhơn - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0042 Phạm Xuân Minh 28/01/1971 Phù Cát - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0043 Nguyễn Thị Thanh Nga 10/07/1968 Phù Mỹ - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0044 Lê Thị Nga 18/04/1968 Phù Cát - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0045 Lê Thị Xuân Nga 23/03/1984 Tuy Phước - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0046 Nguyễn Xuân Ngọc 30/05/1905 Hoài Nhơn - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0047 Ngô Văn Ngữ 07/09/1974 Phù Mỹ - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0048 Phan Văn Nhanh 17/07/1969 Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0049 Nguyễn Thị Nhi 25/11/1967 Quy Nhơn - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0050 Nguyễn Thị Nhung 25/11/1978 Hoài Nhơn - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0051 Văn Công Phúc 19/08/1998 Tuy Phước - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0052 Nguyễn Văn Phúc 10/07/1982 Phù Cát - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0053 Phan Văn Phước 14/01/1978 Phù Cát - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0054 Hồ Nữ Duyên Quang 05/11/1979 Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0055 Trần Đức Quân 04/04/1983 Phù Cát - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0056 Phan Ngọc Sơn 20/05/1976 Phù Mỹ - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0057 Bùi Thái Sơn 16/03/1965 An Nhơn - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0058 Nguyễn Thanh Sơn 16/12/1982 Tuy Phước - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0059 Lê Tấn Sự 25/09/1979 Phù Mỹ - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0060 Trần Thị Tuyết Sương 12/11/1974 Quy Nhơn - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0061 Trần Hữu Tài 16/07/1969 Phù Cát - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0062 Cổ Thị Tâm 10/10/1993 Phù Cát - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0063 Đỗ Văn Tâm 10/11/1970 Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0064 Nguyễn Xuân Tân 29/07/1982 Tuy Phước - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0065 Đặng Thị Lệ Hằng 02/09/1980 Tây Sơn - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0066 MLÔ THỌ 19/09/1991 Gia Lai 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0067 Lê Thanh Thái 09/03/1979 Phù Mỹ - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0068 Phạm Ngọc Thành 01/06/1978 Hoài Nhơn - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0069 Nguyễn Viết Thảo 17/10/1980 Hoài Ân - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0070 Trần Thị Minh Thắm 02/12/1979 Khánh Hòa 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0071 Nguyễn Văn Thân 30/12/1966 Tuy Phước - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0072 Hà Kim Thi 20/12/1965 Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0073 Nguyễn Phong Thiên 24/09/1995 Tuy Phước - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0074 Nguyễn Ngô Đức Thịnh 20/03/1986 Tây Sơn - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0075 Bùi Thị Bích Thủy 23/04/1983 Phù Cát - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0076 Đặng Thị Thúy 26/06/1989 Diễn Châu - Nghệ An 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0077 La Thị Hoài Thương 02/09/1994 Hoài Nhơn - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0078 Lê Thị Thương 20/06/1994 Hoài Nhơn - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0079 Hà Thị Tiến 08/04/1993 Gia Lai 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0080 Trình Vĩnh Tiến 07/07/1977 Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0081 Trần Thị Kim Tiếng 28/08/1986 Phù Cát - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0082 Tăng Thị Bút Trà 10/10/1971 Quảng Ngãi 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0083 Đặng Thanh Tràng 21/06/1983 Phù Cát - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0084 Hoàng Thị Quỳnh Trâm 08/03/1987 Quy Nhơn - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0085 Đặng Thanh Trình 31/05/1979 Phù Cát - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0086 Hồ Thanh Trung 15/11/1982 Hoài Nhơn - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0087 Bùi Văn Trung 10/09/1970 Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0088 Nguyễn Xuân Trung 29/08/1984 Hoài Nhơn - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0089 Đinh Văn Trứ 01/02/1973 Phù Cát - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0090 Lê Hồng Trực 10/02/1974 Hoài Nhơn - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0091 Đặng Thanh Tùng 15/04/1981 Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0092 Võ Công Tuyên 16/05/1979 Phù Cát - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0093 Võ Thị Thanh Tuyền 24/06/1988 Phù Mỹ - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0094 Nguyễn Sĩ Tường 01/01/1963 Hoài Nhơn - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0095 Lê Thị Tố Uyên 16/06/1975 Sơn Tịnh - Quảng Ngãi 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0096 Đỗ Thị Vân 20/10/1986 Hoài Nhơn - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0097 Nguyễn Hồng Việt 17/07/1975 Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0098 Trần Thế Vinh 10/07/1982 Hoài Nhơn - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0099 Võ Thanh Vương 10/07/1980 Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0100 Lê Thị Kiều Vy 01/01/1984 Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0101 Nguyễn Thị Kim Xuân 24/03/1981 Nha Trang - Khánh Hòa 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0102 Lê Thị Như Ý 11/03/1993 An Nhơn - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0103 Bùi Thị Thu Yến 04/01/1989 Sơn Tịnh - Quảng Ngãi 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0104 Từ Thị Thu Yến 20/07/1983 Hoài Nhơn - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 26/10/2019
2TCB0105 Đinh Văn Bé 01/01/1981 Hoài Ân - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0106 Hoàng Ngọc Biên 25/04/1979 Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0107 Tô Thanh Bình 20/03/1980 Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0108 Đinh Văn Bình 01/05/1979 Hoài Ân - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0109 Đinh Sơn Ca 17/07/1989 Hoài Ân - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0110 Lê Thị Kim Chi 04/02/1988 Phù Mỹ - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0111 Nguyễn Ngọc Chiến 24/04/1994 Phú Yên 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0112 Hồ Thị Thu Kiều Diễm 20/10/1979 Hoài Ân - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0113 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 09/08/1997 Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0114 Võ Trương Anh Đào 07/03/1981 Ninh Hòa - Khánh Hòa 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0115 Nguyễn Mạnh Đạt 25/10/1971 An Nhơn - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0116 Phạm Thị Điệp 30/03/2000 Phù Cát - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0117 Đinh Thị Em 05/02/1983 Hoài Ân - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0118 Nguyễn Thị Thanh Hà 13/08/2000 Pleiku - Gia Lai 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0119 Trần Quang Hải 31/12/1968 Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0120 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 02/02/2000 Tuy Phước - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0121 Văn Thị Hay 18/11/1970 Phù Mỹ - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0122 Lê Thị Mỹ Hằng 02/09/2000 Phù Mỹ - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0123 Nguyễn Thị Thu Hằng 22/12/1979 Phù Mỹ - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0124 Lê Hậu 16/10/1961 Quy Nhơn – Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0125 Huỳnh Thị Ngọc Hiền 20/05/1986 Gia Lai 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0126 Phạm Thị Ngọc Hiền 13/06/2000 Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0127 Nguyễn Thu Hiền 09/12/1984 Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0128 Nguyễn Thị Bảo Hiếu 20/12/2000 Phù Cát - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0129 Phan Thị Kim Hoa 01/02/1973 Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0130 Võ Thái Hòa 06/02/1988 Quy Nhơn – Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0131 Lê Huân 25/09/1989 Quy Nhơn – Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0132 Hồ Việt Huy 25/03/1982 Hoài Ân - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0133 Huỳnh Long Bảo Huyền 23/04/2000 Tây Sơn - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0134 Huỳnh Thị Huyền 06/12/1999 Phù Mỹ - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0135 Nguyễn Thị Huyền 04/04/1988 Lệ Thủy - Quảng Bình 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0136 Trần Lệ Kiều 07/01/2000 Quy Nhơn - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0137 Nguyễn Vũ Kỳ 05/12/1997 Hoài Nhơn - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0138 Hồ Thái Lan 19/02/1992 Phù Mỹ - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0139 Trần Thị Xuân Lan 25/02/1969 Hoài Ân - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0140 Bùi Anh Lâm 18/11/1990 Hà Nam 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0141 Đinh Thị H Lêu 28/12/1985 Hoài Ân - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0142 Đào Thị Kiều Liên 27/07/1998 Phù Mỹ - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0143 Lê Thị Hoa Liễu 20/06/1979 An Lão - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0144 Lê Phước Long 16/10/1976 Tuy Phước – Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0145 Đinh Văn Long 01/01/1983 An Lão - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0146 Chu Viết Luân 06/12/1989 Hà Nam 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0147 Nguyễn Thị Như Ý 06/06/1992 Phù Cát - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0148 Trịnh Văn Mạnh 02/02/1989 Thanh Hóa 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0149 Lương Hồng Thụy Minh 02/12/1974 Tuy Phước - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0150 Nguyễn Thị Kiều My 26/06/2000 An Nhơn - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0151 Huỳnh Hồng Na 14/06/2000 Hoài Nhơn - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0152 Đinh Văn Nam 06/10/1983 Hoài Ân - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0153 Trần Thị Bích Ngân 04/09/1999 Phú Yên 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0154 Lê Thị Nguyên 16/08/2000 Phù Cát - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0155 Nguyễn Trung Nguyên 10/04/1994 Kon Tum - Kon Tum 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0156 Đào Xuân Nguyên 19/08/1992 Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0157 Nguyễn Hoàng Nhi 02/10/1999 Phù Mỹ - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0158 Lê Thị Huỳnh Nhi 10/06/2000 An Lão - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0159 Trần Nữ Nhi 10/01/1991 Hoài Ân - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0160 Nguyễn Thị Thúy Nhi 01/03/1995 Phù Cát - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0161 Lê Thị Quỳnh Nhung 30/01/1982 Phù Mỹ - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0162 Man Đức Như 02/03/1992 Tuy Phước - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0163 Mai Sơn Thị Thủy Oanh 15/12/1999 Vĩnh Thạnh - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0164 Lê Xuân Phát 16/01/1980 Hoài Ân - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0165 Ngô Văn Phố 10/08/1988 Phú Yên 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0166 Trịnh Hữu Phú 01/01/1987 Gia Lai 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0167 Đinh Tuyền Phương 01/01/1977 Hoài Ân - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0168 Đinh Sơn Quốc 19/11/1986 Hoài Ân - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0169 Đỗ Thị Như Quỳnh 29/04/2000 Tuy Phước - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0170 Đinh Văn Quỳnh 15/05/1977 Hoài Ân - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0171 Bùi Thị Xuân Quỳnh 24/04/2000 Phù Cát - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0172 Nguyễn Thị Sang 06/01/1999 An Nhơn - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0173 Nông Trường Sinh 22/09/1982 Ba Bể - Bắc Cạn 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0174 Ngô Đức Sơn 09/05/1988 Hoài Ân - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0175 Nguyễn Thị Như Sương 22/11/1972 Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0176 Đinh Thị Tăng 01/01/1986 Hoài Ân - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0177 Lê Thi Tâm 09/09/1996 Gia Lai 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0178 Phan Văn Tâm 16/11/1971 Tuy Phước - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0179 Châu Anh Tế 08/08/1976 An Lão - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0180 Nguyễn Hữu Thành 21/05/1987 Gia Lai 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0181 Võ Thị Bích Thảo 06/08/2000 Tuy Phước - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0182 Lỡ Nguyễn Nhi Thảo 14/02/2000 Pleiku - Gia Lai 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0183 Tô Thị Phương Thảo 22/11/2000 An Khê - Gia Lai 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0184 Võ Văn Thảo 03/11/1991 Phù Cát - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0185 Nguyễn Thị Xuân Thảo 22/02/1981 Hoài Ân - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0186 Phan Ngọc Thắng 11/12/1971 Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0187 Trần Quang Thuận 11/08/1975 Tuy Phước Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0188 Đoàn Thị Mỹ Thúy 02/06/2000 Hoài Nhơn - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0189 Văn Thị Thanh Thúy 20/05/2000 Hoài Nhơn - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0190 Nguyễn Thị Hoài Thương 03/09/1990 Phù Cát – Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0191 Nguyễn Hữu Tình 28/11/1989 Phù Cát - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0192 Đào Thị Thu Trang 10/07/2000 Tuy Phước - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0193 Phạm Thị Thùy Trang 10/12/2001 Phù Cát - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0194 Đinh Công Tráng 03/09/1978 Hoài Ân - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0195 Nguyễn Trần Bảo Trâm 15/02/2000 Tuy Phước - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0196 Huỳnh Bảo Trân 19/06/2001 Tuy An - Phú Yên 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0197 Nguyễn Thị Mỹ Triều 02/02/1980 Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0198 Đinh Công Trường 05/01/1976 Hoài Ân - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0199 Nguyễn Duy Tú 28/08/1974 Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0200 Nguyễn Minh Tuấn 13/12/1989 Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0201 Đinh Văn Tuốt 05/10/1983 Vĩnh Thạnh - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0202 Bùi Thị Ánh Tuyết 15/11/2000 Phù Cát - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0203 Nguyễn Thị Liên Tư 02/06/1991 Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0204 Trần Đình Vương 20/05/1981 Phù Mỹ - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0205 Nguyễn Xuân Vương 11/08/1985 Hoài Ân - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0206 Trần Văn Xu 11/10/1976 Phù Mỹ - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0207 Lê Văn Tú Yên 09/03/1996 Tuy Phước - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0208 Nguyễn Phan Hoài Yến 09/08/2000 Tây Sơn - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 26/10/2019
2TCB0209 Võ Văn Cẩm 03/12/1969 Vĩnh Thạnh - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0210 Tô Minh Chánh 19/01/1977 Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0211 Trần Đăng Chương 24/01/1972 Quy Nhơn - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0212 Trần Đình Chương 17/09/1974 Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0213 Đinh Văn Dấp 15/03/1979 An Lão - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0214 Đinh Thị Du 15/10/1982 An Lão - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0215 Đinh Thị Mỹ Dung 05/01/1979 An Khê - Gia Lai 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0216 Bùi Thị Thùy Dung 26/10/1990 Gia Lai 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0217 Lê Tiến Dũng 18/02/1971 Hải Phòng 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0218 Nguyễn Đình Đạm 15/04/1969 Quy Nhơn - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0219 Phan Thanh Đạm 10/06/1964 Phù Cát - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0220 Huỳnh Trương Quốc Đạt 18/02/1995 Phù Mỹ - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0221 Lê Thị Điểm 19/12/1976 An Nhơn - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0222 Võ Thị Điệp 07/07/1983 Phù Mỹ - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0223 Lê Thị Mỹ Hạnh 03/06/1970 Vĩnh Thạnh - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0224 Mạc Thị Lệ Hằng 15/06/1980 Vĩnh Thạnh - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0225 Nguyễn Võ Đình Hân 08/11/2000 Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0226 Nguyễn Công Hậu 09/07/1993 Tuy Phước - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0227 Nguyễn Thị Thu Hiền 14/07/1983 An Nhơn - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0228 Nguyễn Thị Thu Hiền 20/07/1999 Tuy Phước - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0229 Nguyễn Văn Hiền 09/07/1982 Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0230 Phạm Hồng Hiệp 06/02/1989 Phù Cát - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0231 Trần Thị Thanh Hiệp 20/01/1975 Vĩnh Thạnh - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0232 ĐINH THỊ HLIN 12/07/2001 Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0233 Lưu Thị Cúc Hoa 12/12/1992 Tuy Phước - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0234 Lê Đức Hòa 30/08/1985 Tuy Phước - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0235 Thái Thị Thanh Hóa 02/07/1999 Tuy Phước - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0236 Nguyễn Văn Hoàng 04/04/1978 Hoài Ân - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0237 Phạm Đình Hùng 10/10/1962 Phù Cát - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0238 Nguyễn Tuấn Huy 25/10/1992 Gia Lai 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0239 Nguyễn Thị Bích Khuê 01/01/1987 Tuy Phước - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0240 Huỳnh Bá Khương 26/04/1979 Phù Cát - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0241 Đinh Thị Kiêm 26/03/1984 An Lão - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0242 Nguyễn Thanh Kiều 19/08/1990 Hoài Nhơn - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0243 Nguyễn Lèo 02/10/1983 Hoài Nhơn - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0244 Nguyễn Thị Lệ 04/06/1987 Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0245 Trần Kim Linh 01/03/1988 An Nhơn - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0246 Nguyễn Thị Ngọc Linh 25/01/1983 Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0247 Nguyễn Thị Loan 15/06/1974 Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0248 Võ Thị Lợi 12/02/1990 Tây Sơn - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0249 Lê Quang Long 30/08/1974 Thăng Bình - Quảng Nam 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0250 Nguyễn Thị Khánh Ly 04/01/1989 Hoài Nhơn - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0251 Nguyễn Thị Ly Ly 11/04/2000 Tây Sơn - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0252 Đinh Văn Mẩy 01/01/1985 An Lão - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0253 Nguyễn Dạ Quế Minh 25/10/1990 An Lão - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0254 Đinh Thị My 01/01/1983 An Lão - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0255 Trần Thị Thúy Nga 30/10/1978 Quy Nhơn - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0256 Nguyễn Thị Thu Ngân 15/09/1997 An Nhơn - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0257 Lê Thùy Ngân 15/06/1988 Hoài Nhơn - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0258 Đinh Thị Ngoan 10/08/1983 Vĩnh Thạnh - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0259 Thái Đình Nguyên 13/01/1997 Gia Lai 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0260 Đỗ Thành Nguyên 10/09/1969 Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0261 Vi Ánh Nguyệt 11/11/1989 Quan Hóa - Thanh Hóa 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0262 Đinh Thị Ngựa 02/08/1984 An Lão - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0263 Đinh Thị Nhan 01/02/1981 Vĩnh Thạnh - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0264 Nguyễn Thị Nhàn 03/01/1979 Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0265 Vũ Đình Nhẫn 01/01/1965 Hoài Nhơn - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0266 Định Thị Yến Nhi 12/04/1989 Tây Sơn - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0267 Huỳnh Thiện Nhơn 15/01/1990 Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0268 Nguyễn Nhật Phi 11/03/2000 Quy Nhơn - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0269 Phan Ngọc Phúc 25/12/1985 Phù Mỹ - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0270 Ngô Vĩnh Mỹ Phụng 09/08/1995 TP.Hồ Chí Minh 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0271 Lê Thị Phước 01/04/1987 Hoài Ân - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0272 Đinh Thị Quang 01/07/2001 Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0273 Huỳnh Thị Lệ Quyên 15/09/1999 An Nhơn - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0274 Nguyễn Trường Sinh 31/01/1979 Đại Lộc - Quảng Nam 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0275 Nguyễn Công Sơn 13/01/1969 Hoài Nhơn - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0276 Man Ngọc Tám 10/11/1969 Tuy Phước - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0277 Phạm Văn Tân 07/07/1967 Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0278 Trần Văn Thái 10/07/1965 Hưng Nguyên - Nghệ An 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0279 Lê Văn Thanh 08/12/1980 Hoài Nhơn - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0280 Huỳnh Thị Anh Thảo 16/11/1982 Phù Mỹ - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0281 Trần Phương Thảo 17/03/2001 Tĩnh Gia - Thanh Hóa 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0282 Nguyễn Thị Thu Thảo 15/01/1986 Tây Sơn - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0283 Trần Thị Thu Thảo 20/01/1990 Quy Nhơn - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0284 Đinh Thị Thiêu 18/11/2001 Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0285 Phan Nguyễn Hữu Thịnh 18/03/2000 Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0286 Võ Kế Tho 30/12/1968 Phù Cát - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0287 Đinh Thị Thu 08/08/1978 Vĩnh Thạnh - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0288 Đặng Bách Thụ 18/01/1991 Hoài Ân - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0289 Lữ Thị Như Thùy 24/04/1998 Hoài Nhơn - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0290 Hồ Thị Thu Thủy 12/02/1993 Phù Cát - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0291 Ngô Hoài Thưởng 26/02/1979 Vĩnh Thạnh - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0292 Lê Đình Tiếng 16/08/1979 Tuy Phước - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0293 Ngô Văn Tình 29/11/1964 Kiến Xương - Thái Bình 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0294 Đặng Thị Thu Trang 17/08/1984 An Lão - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0295 Lê Hữu Trí 24/05/1969 Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0296 Nguyễn Châu Trinh 01/01/1979 Tuy Phước - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0297 Trần Thị Như Trúc 28/03/1984 Tuy Hòa - Phú Yên 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0298 Nguyễn Ngọc Trung 27/07/1986 Tuy Phước - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0299 Mai Việt Trung 02/06/1974 Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0300 Nguyễn Văn Trường 02/08/1980 Điện Bàn - Quảng Nam 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0301 Trần Quốc Tuấn 19/04/1973 Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0302 Phạm Thanh Tuấn 15/07/1979 Gia Lai 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0303 Nguyễn Thị Nhã Uyển 01/09/1989 Tuy Phước - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0304 Đoàn Thị Hồng Vân 03/01/1982 Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0305 Phạm Thị Thảo Vi 08/12/1992 Vĩnh Thạnh - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0306 Hà Trương Tường Vi 01/06/1991 Tuy Phước - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0307 Nguyễn Hữu Viên 07/08/1978 Quy Nhơn - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0308 Lưu Quốc Việt 23/10/1978 Hoài Nhơn - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0309 Nguyễn Long Võng 09/10/1987 Tam Kỳ - Quảng Nam 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0310 Lê Trọng Vũ 26/11/1994 Phù Mỹ - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0311 Đinh Thị Xét 24/04/1991 Vĩnh Thạnh - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0312 Lê Thị Yến 21/09/1996 Kbang - Gia Lai 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 27/10/2019
2TCB0313 KSOR AMLƠIH 10/09/1989 Phú Thiện - Gia Lai 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0314 Vy Ngọc Ánh 02/02/1990 Văn Quan - Lạng Sơn 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0315 KSOR H' AVILA 31/03/1982 Ia Pa - Gia Lai 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0316 Tô Bắc 19/08/1976 Phù Mỹ - Bình Định 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0317 Nguyễn Văn Bắc 12/09/1983 Thanh Chương - Nghệ An 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0318 KSOR H' BINH 15/10/1982 Krông Pa - Gia Lai 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0319 Nay H' Binh 01/01/1982 Ayun Pa - Gia Lai 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0320 Nguyễn Thị Xuân Cẩm 26/01/1999 Phù Cát - Bình Định 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0321 RAH LAN H CHUNG 10/10/1984 Gia Lai 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0322 Lê Văn Chương 10/05/1972 Thừa Thiên Huế 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0323 Phạm Công Cường 15/10/1970 Thừa Thiên Huế 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0324 Nguyễn Thị Thúy Diễm 12/03/1985 Phú Yên 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0325 Đặng Thị Dung 19/03/1982 Điện Bàn - Quảng Nam 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0326 Uông Thị Bích Duyên 17/03/1986 Quảng Xương - Thanh Hóa 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0327 Nay Bình Dương 25/06/1994 Gia Lai 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0328 Hồ Hiểu Dương 01/01/1975 Hà Tĩnh 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0329 KSOR ĐANG 02/01/1990 Phú Thiện - Gia Lai 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0330 Nguyễn Thị Hồng Đào 03/03/1968 Phù Mỹ - Bình Định 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0331 Nguyễn Tấn Đạt 14/04/1997 Bình Định 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0332 KSOR H' ĐET 19/11/1985 Ia Pa - Gia Lai 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0333 Lê Thị Tuấn Hà 14/08/1996 Tuy Phước - Bình Định 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0334 Nguyễn Thị Bích Hải 03/05/1981 Duy Xuyên - Quảng Nam 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0335 Lê Thị Hằng 27/10/1986 Lục Bình - Hà Nam 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0336 Mang Chí Hậu 24/01/1994 Vĩnh Thạnh - Bình Định 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0337 NAY Đ' HIÊNG 22/03/1983 Krông Pa - Gia Lai 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0338 Nguyễn Thị Hiền 17/07/1987 Thừa Thiên Huế 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0339 Nông Thị Hiến 02/11/1975 Hạ Lang - Cao Bằng 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0340 Nguyễn Thị Hiêu 22/12/1998 Hoài Nhơn - Bình Định 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0341 Nguyễn Thị Thanh Hiếu 15/11/1985 Triệu Phong - Quảng Trị 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0342 Phan Đình Hiệu 06/03/1991 Tuy Phước - Bình Định 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0343 Đoàn Thị Quỳnh Hoa 05/11/1973 Hải Lăng - Quảng Trị 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0344 Trần Xuân Hòa 02/01/1971 Tuy Phước - Bình Định 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0345 Nguyễn Mai Hồng 05/09/1998 Vân Canh - Bình Định 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0346 Trịnh Hữu Hùng 12/03/1971 Phú Yên 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0347 Phùng Thị Mỹ Hương 18/11/1987 Đăk Lấp - Đăk Lăk 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0348 Nguyễn Văn Kha 07/04/1988 Cam Lộc - Hà Tĩnh 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0349 NAY H' KRAM 03/06/1988 Phú Thiện - Gia Lai 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0350 KSOR LÂN 21/01/1985 Gia Lai 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0351 Võ Quang Lâm 20/10/1977 Phù Mỹ - Bình Định 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0352 Nguyễn Thị Lệ 12/03/1981 Thừa Thiên Huế 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0353 Trương Thị Hồng Liên 11/07/1976 Gia Lai 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0354 Hà Chí Linh 15/12/1976 Phù Mỹ - Bình Định 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0355 Lê Thanh Lộc 15/04/1972 Gia Lai 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0356 Thừa Thị Lụa 26/08/1990 Gia Lai 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0357 Phan Nhật Luân 08/03/1989 Phú Yên 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0358 Vũ Thị Luyến 26/08/1986 Thanh Niệm - Hải Dương 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0359 SIU H' MARƠNA 20/09/1988 Ayun Pa - Gia Lai 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0360 Phạm Thị Mười 08/08/1988 Yên Mô - Ninh Bình 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0361 Phan Thị Thanh Nga 12/09/1981 Tuy Phước - Bình Định 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0362 Hồ Thị Nguyệt 15/04/1974 Gia Lai 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0363 NAY H' NHIÊM 12/11/1985 Krông Pa - Gia Lai 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0364 NAY H' NHOANH 01/01/1981 Phú Thiện - Gia Lai 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0365 KSOR NHỚT 16/09/1975 Phú Thiện - Gia Lai 08 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0366 SIU H' NHUÂN 07/10/1984 Phú Thiện - Gia Lai 08 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0367 Dương Thị Thanh Nhàn 06/02/1974 Triệu Phong - Quảng Trị 08 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0368 Phạm Huỳnh Mỹ Nhân 03/11/1999 Hoài Nhơn - Bình Định 08 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0369 Lê Trần Thúy Nhi 06/01/1999 Quy Nhơn - Bình Định 08 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0370 Trần Thị Nhiên 10/02/1999 Tuy Phước - Bình Định 08 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0371 Nguyễn Thị Nhung 03/11/1999 Tây Sơn - Bình Định 08 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0372 KSOR H' NIÊM 01/01/1978 Krông Pa - Gia Lai 08 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0373 Nguyễn Thị Phải 01/10/1985 Phù Mỹ - Bình Định 08 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0374 Nguyễn Thế Phong 31/05/1996 Phù Cát - Bình Định 08 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0375 Nguyễn Xuân Phong 18/04/1986 Tuy Phước - Bình Định 08 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0376 Lê Văn Phúc 06/10/1983 Đông Sơn - Thanh Hóa 08 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0377 Bùi Văn Phương 11/04/1986 Yên Thành - Nghệ An 08 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0378 RCOM POA 22/07/1981 Ayun Pa - Gia Lai 08 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0379 Lê Thanh Quang 23/08/1980 Đức Phổ - Quảng Ngãi 08 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0380 Võ Văn Quân 29/03/1996 Tây Sơn - Bình Định 08 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0381 Phan Ngọc Sang 18/11/1983 Tây Sơn - Bình Định 08 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0382 Phạm Văn Sang 16/02/1996 Sông Cầu - Phú Yên 08 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0383 Bùi Du Nam Sơn 30/04/1988 Phù Cát - Bình Định 08 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0384 Phạm Thị Tám 16/06/1968 Bình Định 08 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0385 Đào Duy Tân 01/01/1982 Tư Nghĩa - Quảng Ngãi 08 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0386 KPĂ THOANH 13/04/1974 Ia Pa - Gia Lai 08 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0387 Nguyễn Thị Hương Thảo 20/10/1990 Ayun Pa - Gia Lai 08 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0388 Trần Thị Thanh Thảo 27/11/1998 Tuy Phước - Bình Định 08 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0389 Phan Thị Hồng Thiện 12/05/1988 Bình Định 08 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0390 Lê Thị Lệ Thu 19/02/1981 Phú Yên 08 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0391 Trần Minh Thuận 08/02/1984 Hoài Nhơn - Bình Định 08 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0392 Lê Văn Thùy 23/01/1994 Lục Bình - Hà Nam 08 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0393 Bùi Thị Thu Thủy 20/04/1973 Tuy Phước - Bình Định 08 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0394 Nguyễn Thị Cẩm Thúy 10/02/1977 Bình Định 08 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0395 Nguyễn Thị Hồng Thúy 10/12/1989 Phù Cát - Bình Định 08 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0396 Phạm Ngọc Thúy 19/04/1989 Gia Lai 08 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0397 Đặng Thị Thanh Thúy 01/12/1998 Tây Sơn - Bình Định 08 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0398 Đoàn Thị Minh Thương 05/05/1986 Phù Mỹ - Bình Định 08 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0399 Huỳnh Kim Toàn 31/08/1993 Quy Nhơn - Bình Định 08 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0400 Trần Thanh Thùy Trang 12/04/1970 Phú Lộc - Thừa Thiên Huế 08 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0401 Sưu Triển 29/03/1991 Ia Pa - Gia Lai 08 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0402 Võ Thị Mai Trinh 09/02/1993 Quy Nhơn - Bình Định 08 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0403 Nguyễn Tiến Trung 03/08/1985 Gio Linh - Quảng Trị 08 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0404 Lê Văn Trực 22/12/1992 An Nhơn - Bình Định 08 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0405 Phạm Anh Tú 30/07/1996 Phù Cát - Bình Định 08 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0406 Hồ Thị Thanh Tú 10/10/1979 Quy Nhơn - Bình Định 08 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0407 Nguyễn Cảnh Tuấn 24/04/1989 Nghệ An 08 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0408 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 25/03/1989 Quỳnh Phụ - Thái Bình 08 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0409 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 07/10/1979 Phú Yên 08 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0410 Hồ Thị Thúy Vân 28/10/1969 Quy Nhơn - Bình Định 08 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0411 Trần Thị Bảo Vi 14/06/1999 Phù Mỹ - Bình Định 08 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0412 Huỳnh Thị Vội 04/05/1999 Phù Cát - Bình Định 08 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0413 Phan Hoài Vũ 22/07/2019 Bình Định 08 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0414 Bùi Minh Vương 21/08/1977 Hoài Nhơn - Bình Định 08 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019
2TCB0415 NAY WEH 03/11/1973 Ayun Pa - Gia Lai 08 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 27/10/2019